ค้นหา

Elite Residence's Story

Elite Residence's Story
ด้วยความร่วมมือจาก 3 องค์กรชั้นนำ จนเกิดเป็นเรา "อีลีท เรสซิเดนซ์"
ประวัติ

บริษัท อีลีท เรสซิเดนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย และบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายและยาวนานจากประเทศญี่ปุ่น บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ โดยมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ที่ให้บริการ

อีกทั้งยังมีความพร้อม ในด้านบุคลากร เครื่องมือ ระบบที่เป็นมาตรฐาน และการวางแผนที่ครอบคลุม ตลอดจนการแบ่งสายปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพทั้งฝ่ายสนับสนุน และปฏิบัติการ รวมทั้งฝ่ายวิศวกร พร้อมมุ่งมั่นให้บริการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยเรายึดถือปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้บริการด้วยหัวใจในการบริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของท่าน ทำให้ผู้รับบริการมีความ มั่นใจในการบริหารงานของ บริษัท อีลีท เรสซิเดนซ์ จำกัด

วิสัยทัศน์

เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยด้วยการยกระดับการบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับลูกค้าเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญ อีกทั้งยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม

พันธกิจ

1.สร้างมาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพของบุคลากร เพื่อยกระดับองค์กร สู่การบริการที่เป็นมาตรฐาน
2.สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.นำนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร
4.บริหารโครงการให้น่าอยู่ เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดี และเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัย
5.ให้ความสำคัญกับการวัดผล และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
6.สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใจดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล
7.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8.ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนสู่สังคม

เลื่อนลง